Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.
Контролният съвет избира председател от своя състав.

Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.
Висшият контролен съвет се отчита пред общото събрание на адвокатите от страната.

1.    адв. Валентин Габриел Бенатов

2.    адв. Меглена Хари Гунчева

3.    адв. Драгомир Георгиев Димов

4.    адв. Александър Хараланов Попчев

5.    адв. Александър Савов Даскалов 

?>