Висшият контролен съвет се състои от петима членове. За негови членове могат да бъдат избирани членове на адвокатски колегии, които имат най-малко 15 години адвокатски стаж.
Контролният съвет избира председател от своя състав.

Висшият контролен съвет извършва проверки на финансовата дейност на Висшия адвокатски съвет и контролира дейността на контролните съвети на адвокатските колегии.
Висшият контролен съвет се отчита пред общото събрание на адвокатите от страната.

1.    Петър Кирилов Петров – Председател
2.    Цветана Иванова Чуклева
3.    Александър Савов Даскалов
4.    Станислав Йорданов Тонов
5.    Драгомир Георгиев Димов  

?>