Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен мандат от общо събрание на адвокатите от страната. То се състои от представители на адвокатските колегии при норми на представителство 1 делегат на 40 адвокати. Общото събрание избира отделно председател на Висшия адвокатски съвет, който се включва в броя на редовните му членове. Измежду тях се избират двама заместник-председатели и главен секретар.


Висшият адвокатски съвет свиква и провежда общо събрание на адвокатите от страната, изпълнява негови решения и дава отчет пред него, определя встъпителните и годишните вноски на адвокатите за бюджета си, издава наредби, възложени със Закона за адвокатурата, произнася се по жалби срещу незаконосъобразни решения на общото събрание на адвокатските колегия и по законосъобразността на избора на адвокатските съвети, произнася се по жалбите и протестите срещу постановленията на адвокатските съвети за допускането до стаж и за приемането на адвокати, води списък на адвокатите в страната, който се обнародва в Държавен вестник, осигурява и одобрява разходите за дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд.

 

 

Основни членове на Висшия адвокатски съвет


 1.   Ралица Босилкова Негенцова - Председател
 2.   Юрий Дончев Бошнаков – Заместник председател
 3.   Йордан Цветанов Йорданов – Заместник председател
 4.   Валентин Габриел Бенатов – Главен секретар
 5.   Атанас Иванов Железчев
 6.   Грета Пенчева Петрова
 7.   Димитър Дочев Илковски
 8.   Ели Иванова Христова
 9.   Красимир Борисов Аврамов
10.  Любомир Колев Денев
11.  Марио Унчов Топчийски
12.  Милен Борислав Ралчев
13.  Петър Александров Зафиров
14.  Стоян Митев Желев
15.  Хари Николов Хараламбиев

 
Резервни членове:


1.    Хари Андреев Владимиров
2.    Димо Вергилов Димов
3.    Петър Стоянов Божков
4.    Емил Димитров Велинов
5.    Иван Христов Апостолов
6.    Добринка Георгиева Гърневска
7.    Димо Райнов Стоянов
8.    Бойко Цветков Ботев
9.  Нели Любомирова Виодорова

?>