Висшият адвокатски съвет е юридическо лице със седалище в София. Той се състои от 15 основни и 10 резервни членове, които се избират с четиригодишен мандат от общо събрание на адвокатите от страната. То се състои от представители на адвокатските колегии при норми на представителство 1 делегат на 40 адвокати. Общото събрание избира отделно председател на Висшия адвокатски съвет, който се включва в броя на редовните му членове. Измежду тях се избират двама заместник-председатели и главен секретар.


Висшият адвокатски съвет свиква и провежда Общо събрание на адвокатите от страната, изпълнява негови решения и дава отчет пред него, определя встъпителните и годишните вноски на адвокатите за бюджета си, издава наредби, възложени със Закона за адвокатурата, произнася се по жалби срещу незаконосъобразни решения на Общото събрание на адвокатските колегия и по законосъобразността на избора на адвокатските съвети, произнася се по жалбите и протестите срещу постановленията на адвокатските съвети за допускането до стаж и за приемането на адвокати, води списък на адвокатите в страната, който се обнародва в Държавен вестник, осигурява и одобрява разходите за дейността на Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд.

 

 

Основни членове на Висшия адвокатски съвет:
 
1. адв. Ралица Босилкова Негенцова - Председател 
2. адв. Людмил Николов Рангелов – зам.-председател
3. адв. Атанас Тодоров Стоянов – зам.-председател 
4. адв. Стефка Ганева Въжарова – главен секретар 
5. адв. Станислав Йорданов Тонов 
6. адв. Веселка Илиева Коева 
7. адв. Емил Петров Ядков 
8. адв. Валя Симеонова Гигова  
9. адв. Христо Тодоров Христов  
10. адв. Георги Георгиев Димитров 
11. адв. Красимир Иванов Краев 
12. адв. Албена Георгиева Пискова 
13. адв. Стефан Христов Ботев  
14. адв. Милен Борислав Ралчев
15. адв. Никола Димитров Рангелов 
 


 
Резервни членове:

1. адв. Лидия Георгиева Атанасова 
2. адв. Валя Георгиева Иванова 
3. адв. Нели Любомирова  Виодорова 
4. адв. Светлана Несторова Проданова 
5. адв. Румен Цветанов Петков 
6. адв. Петър Стоянов Божков 
7. адв. Мария Симеонова Ганева 
8. адв. Христо Анастасов Караманолов 
9. адв. Валентина Видинова Адиркова 
10. адв. Йосиф Давид Герон 
?>