Дневен ред за заседанието на ВАдвС за 7 юли 2017 г.

            ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ  на 07.07.2017  г.


1. Информация за събития и мероприятия за периода  23.06.2017 г.- 07.07.2017 г.
                                                         Докладва : Председателят на ВАдвС

 
2. Отчет за дейността на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за периода 01.01.2017 г – 30.06.2017 г.

                                                       Докладва : Председателят на УС на ЦОА

3. Финансови въпроси;
                                                    Докладва: Главният секретар на ВАдвС

4. Определяне, на основание чл. 120 ал. 3 от Закона за адвокатурата, на участниците на ротационен принцип в заседанията на Висшия адвокатски съвет, за периода 01.10.2017 – 31.03.2018 г.

                                                   Докладва: Председателят на ВАдвС  

5. Правилник за организация и дейността на Висшия адвокатски съвет.
                                                      Докладва: Христо Христов – член на ВАдвС

6. Доклад на работната група по ЗИД на ЗА и определяне основни насоки за изменение на Закона за адвокатурата.

                                                 Докладва: Емил Ядков – председател на
                                работната група

7. Дисциплинарни и индивидуални  преписки.
                                                  Докладват: Членове на ВАдвС

8. Конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК.Възможните решения“ -  Организационни въпроси.
                                                  Докладва: Валя Гигова – член на ВАдвС

9. Предстоящи събития и мероприятия.
•    Определяне дата и тема на Есенната конференция на българската адвокатура.
        
                                                  Докладва: Председателят на ВАдвС   
10. Разни.

                                                                 
                                                                           
                                                      Главен секретар на ВАдвС
                                                                                                  Стефка Въжарова

?>