Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 19.05.2017 г.

                                                                                                   Д Н Е В Е Н    Р Е Д
                                                                      ЗАСЕДАНИЕ  НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
                                                                                                   на 19.05.2017 г.


         1/ Информация за събития и мероприятия за периода 22.04.2017 г –19.05.2017 г.
                                                                     Докладва : Председателят на ВАдвС

          2/ Дисциплинарни и индивидуални  преписки.
                                                                     Докладват : Членове на ВАдвС

        3/ Финансови въпроси
-    Разходи
-    Справка за дължимия и невнесен членски внос от АК към ВАдвС, за периода 2011 – 2016 г.
-    Вх.№ 1092- Молба  за съфинансиране  от СЮБ
-    Молби за дарения – социални помощи, и др.                                                                      
                                                          Докладва: Главният секретар на ВАдвС

         4/ Преглед на работните групи и Комисия по правни въпроси  към Висшия адвокатски съвет.
                                                                   Докладва: Председателят на ВАдвС

         5/ Актуализация на сайта на Висшия адвокатски съвет. Оптимизация на документооборота между членовете на ВАдвС, и между членовете на ВАдвС и администрацията на ВАдвС.
                                                                              Докладват : Проф.Г.Димитров, Емил Ядков

          6/ Действия за подобряване медийния облик на българската адвокатура- Медийна стратегия на Висшия адвокатски съвет / В изпълнение на Решение № 5  на Общото събрание/.
      Докладват : Председателят на ВАдвС
                           и   Красимир Недев

       7/ Предстоящи събития, мероприятия ,становища
                                                                              Докладва : Председателят на ВАдвС

        8/ Разни.
                                                              
                                                                              Главен секретар на ВАдвС  - Стефка Въжарова

?>