Годишна награда за студенти юристи 2017 г.

Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема: ИСТИНАТА В ПРАВОТО.


          Наградите са в три степени:   първа – 500 лв.,  втора – 300 лв. и  трета – 200 лв.
          Наградите ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на 22 ноември  – Деня на българската адвокатура.
          Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 5 октомври 2017 г. на адрес:  Висш адвокатски съвет, гр.  София 1000, ул. „Цар Калоян” № 1-а, 

          Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучават; в кой курс на обучението си са; телефон за връзка.

 

?>