Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет на 21 април 2017 г.

                                                                                                    Д Н Е В Е Н    Р Е Д
                                                                                         На заседанието на 21.04.2017 г.
                                                                                      НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

1. Информация за събития и мероприятия за периода 31.03.2017 г. –21.04.2017 г.
    Докладва Председателят на ВАдвС


2. Финансови въпроси:
      -    Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.
      -    Справка за дължимия и внесен членски внос от АК към ВАС.
      -    Принципни решения, взети от ВАдвС,  по време на мандат 2013 - 2017 г.
      -    Предложение от УС на ЦОА „Кръстьо Цончев“    и др.                                                                     
    Докладва Главният секретар на ВАдвС

3. Актуализация на сайта на Висшия адвокатски съвет и преглед състоянието на сайтовете на адвокатските колегии в страната.
    Докладва Председателят на ВАдвС

4.  Предстоящи събития, мероприятия, становища.
      Докладва Председателят на ВАдвС

5. Разни.

?>