Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС за 10.03.2017 г.

І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решениe на Избирателната комисия в АК-Благоевград.
Докладва Любомир Денев.

ІІ.  Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.
Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Разни.

?>