Дневен ред за извънредното заседание на ВАдвС на 23.12.2016 г.

І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 ЗА срещу решение на Избирателната комисия за избор на органи на АК-Кюстендил (продължение от 16.12.16 г.).
Докладва Любомир Денев.


ІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.
Докладва председателят на ВАС.

ІІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІV. Финансови въпроси.
Докладва главният секретар на ВАС.

V. Разни.

?>