Дневен ред за извънредното заседание на Висшия адвокатски съвет на 13.10.2016 г.


І. Разглеждане на жалба по чл. 106, ал. 42 от Закона за адвокатурата срещу решение на Избирателната комисия на АК-Пазарджик за обявяване на резултата за избор на председател на колегията.

Докладва Петър Божков

ІІ. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Докладва работната група.

ІІІ. Определяне на ръководство по чл. 119, ал. 2 от ЗА на Комисията по правни въпроси и на отделните секции в нея.
Докладва работната група.

ІV. Предложение за съдържателната част, дизайна и ценовите параметри на календар-бележници за 2017 г. (отложена от 30.09.2016 г.)
Докладват Марио Топчийски и Петър Божков

V. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

VІ. Финансови въпроси.
Докладва главният секретар на ВАС.

VІІ. Разни.

?>